Privacy statement

Privacy Statement Rap en Snel

Gymnastiekvereniging Rap en Snel hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rap en Snel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy policy;

 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking persoonsgegevens van (ouders/verzorgers van) leden

Persoonsgegevens van leden worden door Rap en Snel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Administratieve doeleinden;
 • Gym-en Turnsport gerelateerde activiteiten (niveau indeling, wedstrijdinformatie of communicatie naar de leden);
 • Vereniging gerelateerde activiteiten (zoals jeugdkampen of sociale activiteiten)
 • Prestatielog van de leden t.b.v. de Gym-en Turnsportloopbaan. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De lidmaatschapsovereenkomst/ inschrijfformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rap en snel de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Adres
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN-nummer;
 • Lidmaatschapsnummer KNGU

Jouw persoonsgegevens worden door Rap en Snel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het lidmaatschap/overeenkomst.  

Verwerking persoonsgegevens van geïnteresseerden.

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door Rap en Snel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatie m.b.t. volgen van proeflessen en/of lid worden van Rap en Snel

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aanmeldingen van potentiële leden; (via het aanmeldformulier proeflessen)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rap en Snel de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Jouw persoonsgegevens worden door Rap en Snel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde. (Het volgen van proeflessen)

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de ledenregistratie; (AllUnited via de KNGU)

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken (zoals een verwerkersovereenkomst) om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Rap en Snel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • De toegang tot al onze systemen is beschermd met een username en wachtwoord en zijn de gegevens die de vrijwilliger kan zien afhankelijk van de rol binnen de vereniging;
 • Van de belangrijkste door ons gebruikte registratiesystemen worden back-ups gemaakt, om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • De vrijwilligers die namens Rap en Snel van jouw gegevens kennis kunnen nemen, worden regelmatig geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens 

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen/ opmerkingen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Gymnastiek- en Turnvereniging Rap en Snel