Jaarvergadering 2019

04 maart 2019

Uitnodiging jaarvergadering

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering op dinsdag 19 maart bij Sociaal Cultureel centrum de Mattelier, Mattelierstraat 19 AANVANG: 20.00 uur.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen jaarvergadering d.d. 6 maart 2018
 4. Jaarverslag van seizoen 2018-2019/ jaar 2018
  1. Lesgroepen
  2. Activiteitencommissie
  3. Sponsorcommissie
 5. Jaarrekening 2018
  1. Verslag jaarrekening 2018
  2. Verslag kascommissie
  3. Vaststelling jaarrekening 2018
  4. Benoeming kascommissie 2019 (2 a 3 leden)
 6. Vaststelling van de begroting 2020
 7. Benoeming bestuursleden:
  1. Aftredend en niet herkiesbaar: Ellen Rombout, voorzitter
  2. Aftredend en niet herkiesbaar: Hedwig Steenbergen, penningmeester
  3. Voorstel tot benoeming tot penningmeester; Tamara te Boome
  4. Voorstel tot benoeming algemeen bestuurslid belast met nieuwe sportvoorziening; Hedwig Steenbergen
  5. Vacature; algemeen bestuurslid ICT/pr
  6. Vacature algemeen bestuurslid; technisch kader
  7. Vacature voorzitter

Tegenkandidaten voor bovenstaande functies kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering schriftelijk, melden bij de secretaris Marieke Rootinck, Zwolse Veenweg 3,7142 HT  Groenlo.

8. Ingekomen stukken

9. Rondvraag

10. Sluiting

De onder 3, 4, 5 en 6 genoemde stukken liggen een kwartier voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Graag tot ziens op 19 maart 2019 om 20.00 uur bij de Mattelier.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Reacties zijn gesloten.