Jaarvergadering 2018

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering op dinsdag 6 maart bij Sociaal Cultureel centrum de Mattelier, Mattelierstraat 19

AANVANG: 20.00 uur.

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Notulen jaarvergadering d.d. 8 maart 2017

4. Voorstel voor statutenwijziging

5. Jaarverslag van seizoen 2016-2017/ jaar 2017

• Lesgroepen
• Activiteitencommissie

6. Jaarrekening 2017

• Verslag jaarrekening 2017
• Verslag kascommissie
• Vaststelling jaarrekening 2017
• Benoeming kascommissie 2018

7. Vaststelling van de begroting 2019

8. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Maria Jans, secretaris
Aftredend en niet herkiesbaar: Romano Kasteel, algemeen bestuurslid
Tegenkandidaten voor bovenstaande functies kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering schriftelijk, vergezeld met 5 handtekeningen van leden/ouders/verzorgers van jeugdleden, melden bij de secretaris Maria Jans, de Snieder 23, 7141 NB Groenlo.

9. Jubileumjaar 2018, 90 jaar R&S

10. Rondvraag

11. Sluiting

De onder 3, 4, 6 en 7 genoemde stukken liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Graag tot ziens op 6 maart 2018 om 20.00 uur bij de Mattelier.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Reacties zijn gesloten.