Gymnastiekvereniging Rap & Snel bestaat in 2018 90 jaar

Sportvoorziening met vaste turnopstelling is een grote wens

Door Theo Huijskes

GROENLO – Op 28 februari 2018 bestaat gymnastiekvereniging Rap & Snel 90 jaar. Een jubileum dat de ruim 300 leden tellende Groenlose sportvereniging aangrijpt om extra aandacht te vragen voor betere voorzieningen ten behoeve van de plaatselijke binnensport in het algemeen en voor een oplossing van het eigen capaciteitsprobleem in het bijzonder. De bijna negen decennia jonge en nog altijd springlevende vereniging worstelt met een prangende vraag: “Hoe kunnen wij noodzakelijk innovatie in de gymsport doorvoeren, terwijl daarvoor de gewenste accommodatie en de benodigde toestellen ontbreken?”

Gezeten op het terras van het sportpark Den Elshof, is het voorzitter Ellen Rombout van Rap & Snel, de grootste binnensportvereniging van Groenlo, die de vinger op de zere plek legt. “Als vereniging zijn wij een van de aanjagers die de voorzieningen ten behoeve van de plaatselijke binnensportverenigingen naar een hoger niveau willen tillen. Omdat Rap & Snel worstelt met een nijpend probleem wat betreft accommodatie en daarnaast ook nog eens moet werken met gedateerd en daardoor slecht gymmateriaal dat veel problemen vertoont, zijn wij reeds vijf jaar in gesprek met diverse partijen, waaronder de gemeente Oost Gelre.”

Levende sportgemeenschap
Ellen Rombout heeft daarmee als voorzitter op 1 april 2016 een erfenis overgenomen van voorganger Stef Reusen, die vanwege gezondheidsredenen is afgetreden. “Wij streven op korte termijn naar een oplossing, die wij willen bereiken via constructief overleg, alsmede in goede samenwerking met alle belanghebbenden en absoluut niet door het leveren van alleen maar kritieken. Laten wij er met ons allen van overtuigd zijn dat de ingezette krimp de komende jaren ook grote gevolgen heeft voor de sportverenigingen. Het is daarom belangrijk dat er veel en goed wordt samengewerkt om ervoor te zorgen dat Groenlo een levendige sportgemeenschap blijft.” Onder aanvoering van een enthousiast bestuur met drie dames in de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester, geeft Rap & Snel leiding en uitvoering aan een tiental gymgroepen van erg jong tot zeer oud. “Dit heeft tot gevolg dat wij op diverse locaties de vereniging draaiende moeten houden”, vertelt Ellen Rombout. “Dat is niet alleen in de sporthal Den Elshof, maar ook in verschillende gymlokalen bij basisscholen, terwijl wij voor de selectiegroepen zelfs moeten uitwijken naar turnhallen in Winterswijk en Varsseveld. Verspreiding en tevens versnippering, die de verenigingsband niet ten goede komt. De leiding ziet elkaar niet of in ieder geval te weinig, waardoor er het nodige schort aan overleg en afstemming, hetgeen vanzelfsprekend ten koste gaat van de kwaliteit van de vereniging. En juist in het verlengde daarvan is er onvoldoende mogelijkheid tot innoveren. Dit mede omdat er te weinig capaciteit beschikbaar is en de accommodaties hier niet voor toegerust zijn.”

Een eigen accommodatie
De voorzitter van Rap & Snel maakt er geen geheim van dat het hebben van een goede gymsportvoorziening met een vaste turnopstelling een grote wens is. “Maar laten wij, mede als gevolg van de medeondertekening van een intentieverklaring, in eerste instantie maar inzetten op een nieuwe sporthal bij Marianum. Maar dan wel het liefst een hal plus, waarmee ik wil aangeven dat er bij de bouw en inrichting tevens rekening wordt gehouden met een turnlocatie die aan onze wensen voldoet. Overigens is voor ons de sporthal op Den Elshof niet afgeschreven. Wanneer na de buitenkant ook het nodige wordt gedaan aan de binnenkant, zou hier een prima gymsportvoorziening kunnen verrijzen. Tenslotte wijzen wij ook een hal op een andere locatie, zoals CC De Bron, niet af”, aldus Ellen Rombout, die tenslotte vooruit kijkt naar het clubjubileum in 2018. “Als vereniging zijn wij toegankelijk voor iedereen. Die insteek willen wij ook doortrekken wanneer het 90-jarig bestaan wordt gevierd. Onder leiding van Femke Goossens hebben wij als bestuur inmiddels een jubileumcommissie geformeerd. Zij gaan aan de slag om een plan uit te werken, waarbinnen hopelijk plaats is voor een jubileumuitvoering, waaraan alle leden medewerking verlenen. En een jubileumcadeau? Een goede gymsportvoorziening op korte termijn is natuurlijk nog niet mogelijk. Maar het uitzicht op een dergelijke voorziening, waar dan ook in Groenlo, zou al heel mooi zijn!”

Reacties zijn gesloten.